Taustaa

Alkujuuret


Ekotukitoiminnan käynnistäminen oli tavoitteena Turun kaupungin valtuuston Ilmasto- ja ympäristöohjelmassa vuosille 2009-2013. Tuolloin Turun kaupungin ydinarvona oli kestävä kehitys, jonka toteutumista yksikkötasolla ekotukitoiminta tuki. Toimien avulla tavoitteena oli tuolloin (26.10.2009 § 239) Turun kasvihuonekaasupäästöjen alentamisen 30 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta (asukaskohtaisesti kulutusperustaisesti mitattuna). Itse asiassa Turun kaupungin kestävän kehityksen ohjelmassa vuodelta 2005 on jo mainittu niitä toimenpiteitä, joita tavoitellaan ekotukitoiminnassa.

Ekotukitoiminnan malli on alun perin Helsingin kaupungin kehittämä vuodelta 2006. Valtakunnallisesti Helsingin kaupungin ympäristökeskus koordinoi ja kehittää toimintaa.
Turussa ekotukitoiminta alkoi keväällä 2011. Turussa ekotukitoiminta on osa kestävän kehityksen budjetoinnin edistämistä, päästövähennystavoitteen saavuttamista sekä resurssiviisasta toimintaa.

Vankat perusteet

Perustuslain mukaan vastuu luonnosta, sen monimuotoisuudesta ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Saman lain mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön. Erilaiset lait ja säädökset puolestaan määrittelevät ne toimenpiteet, joiden avulla tämä terveellinen ympäristö turvataan.

Yhteys strategiaan

Ekotukitoiminnalle ei ole olemassa suoraan lain mukaisia perusteita mutta voidaan ajatella että toiminnan eräs pohjimmaisista ajatuksista tulee esiin. mm. Ilmansuojeluasetuksen kolmannessa pykälässä. Siinä mainitaan kunnan ilmansuojelutehtäviä hoitavan viranomaisen (Turussa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta) tehtäväksi edistää kunnan toimielinten yhteistoimintaa ilmansuojelun alalla ja seurata sen toteutumista. Turussa ekotukitoiminnan ensisijaisena tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, etenkin asian toteutumisen varmistaminen. Ekotukihenkilö voi tehokkaimmin seurata ja kannustaa oman yksikkönsä työkavereita.

Kestävän kehityksen tavoitteet Turussa

Turussa ekotukitoiminnan ensisijaisena tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, etenkin asian toteutumisen varmistaminen. Ekotukihenkilö voi tehokkaimmin seurata ja kannustaa omaa yksikköään vertaistukena. Ekotukikoordinaattorit eri kunnissa tekevät tiivistä yhteistyötä.